Smlouva o prodeji motorového vozidla

Koupili jste si nový automobil a chcete prodat to staré? Nebo naopak chcete od někoho auto koupit? V takovém případě si dejte pozor na správně sestavenou kupní smlouvu. Smlouva o prodeji motorového vozidla by měla obsahovat některé nutné náležitosti.

Nutné náležitosti smlouvy o prodeji motorového vozidla

  • Informace o obou stranách (prodávající a kupující). Informace které jednoznačně identifikují obě strany: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, (popřípadě IČ)
  • Informace jednoznačně identifikující předmět koupě. Je třeba uvést značku, typ, rok výroby, barvu karoserie, číslo a údaje z technického průkazu, statní poznávací značku vozidla a zejména VIN kód automobilu.
  • Informace o stavu motorového vozidla. Smlouva o prodeji motorového vozidla by měla obsahovat detailní popis technického stavu automobilu. Zejména stav najetých kilometrů a seznam příslušenství vozidla. Vyhnete se tak případným sporům a problémům s reklamacemi.
  • Prodejní cena. Smlouva musí obsahovat dohodnutou prodejní cenu. Musí být stanovena částka za kolik se vozidlo prodává, v jaké měně, a také jakým způsobem bude částka uhrazena. To znamená jestli bude kupující platit v hotovosti, převodem na účet, jestli uhradí kupní cenu naráz nebo na splátky. V takovém případě je potřeba stanovit výši splátek a jak často bude kupující splácet. Pokud kupující za automobil předem zaplatil zálohu, je potřeba to ve smlouvě také uvést. Pozor, kupní cena může uhrazena v hotovosti pouze do částky 350 000,- Kč. Toto omezení vychází ze zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Pokud cena automobilu je větší než 350 000,- Kč musí kupující zaplatit převodem na účet.
  • Do kdy bude částka uhrazena a věc motorové vozidlo předáno. Nezapomeňte ve smlouvě ustanovit do kdy bude kupní cena uhrazena a vozidlo předáno novému majiteli. Je možné také stanovit penále v případě prodlení. Například: strana která zavinila prodlení, zaplatí 0,035 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení po uplynutí 7 dne od podpisu smlouvy.
  • Předání a převzetí vozidla. Ve smlouvě by neměla chybět ani informace kdy a jakým způsobem bude předmět koupě předán kupujícímu. S vozidlem by kupující měl obdržet i veškeré potřebné doklady k vozidlu.
  • Odpovědnost za škodu. Dejte si také pozor aby bylo ve smlouvě uvedeno že od okamžiku převzetí odpovídá kupující za vůz i za veškeré škody na vozidle.
  • Přepis vozidla. Smlouva o prodeji motorového vozidla by měla obsahovat ustanovení ve kterém se obě strany zavazují neprodleně provést v registru vozidel přehlášení na nového majitele.
  • Závěrečné ustanovení. V závěrečném ustanovení smlouvy o prodeji motorového vozidla by mělo být stanoveno kolik vyhotovení smlouvy existuje, kdo jednotlivá vyhotovení obdrží, kdy nabývá smlouva účinnost (zpravidla okamžikem podpisu). Mělo by také obsahovat ustanovení že všichni účastníci s obsahem smlouvy souhlasí a je uzavírána podle jejich skutečné a svobodné vůle.

Vzor kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

vzor

Čl. I.

Smluvní strany

Jméno a příjmení / firma* .………………………………
Trvale bytem / sídlo* .……………………………………
Rodné číslo / IČ* …………………………………………
dále jen „prodávající“
a
Jméno a příjmení / firma* ………………………………
Trvale bytem / sídlo* .……………………………………
Rodné číslo / IČ* …………………………………………
dále jen „kupující“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu.

Čl. II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ………………. výlučným vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy.

Čl. III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární značka ……………………………………
Typ model …………………………………………
Barva vozidla ………………………………………
Rok výroby …………………………………………
Identifikační číslo vozidla (VIN) ……………………
Zdvihový objem motoru ……………………………
Registrační značka vozidla ………………………
Číslo velkého technického průkazu ………………
Číslo ověření o registraci vozidla …………………
(malý technický průkaz)
STK platná do ……………………………………
Počet ujetých kilometrů …………………………
Počet klíčů …………………………………………
Stav karoserie vozidla ……………………………

Příslušenství motorového vozidla …………………..

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedené motorové vozidlo společně s jeho příslušenstvím a kupující toto motorové vozidlo za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví.

Čl. IV

Kupní cena

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí
…………………………Kč
(slovy………………………………… korun českých).
Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č.: ………………/………..
do …… dnů od podpisu této smlouvy.
K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

Čl. V.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného vozidla, na které by kupujícího neupozornil.

Prodávající se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy předat motorové vozidlo specifikovaný v čl. III této smlouvy společně s jeho příslušenstvím, vyjma dokladů od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které budou prodávajícím předány po odhlášení předmětného vozidla z evidence motorových vozidel.

Čl. VI.

Prohlášení kupujícího

Kupující se zavazuje motorové vozidlo společně s jeho příslušenstvím převzít a podpisem této smlouvy současně stvrzuje jeho převzetí.

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávaného vozidla, a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. Kupující dále potvrzuje, že převzal od prodávajícího vozidlo se všemi náležitostmi uvedenými v této smlouvě.

Čl. VII.

Ostatní ujednání

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence motorových vozidel a to nejpozději do ……….pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu přehlášení nemohl předat při podpisu smlouvy.

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. IV ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s vozidlem, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.

Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V ………………… dne ……………
……………………………            …………………………
podpis prodávajícího          podpis kupujícího

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *