Vzor – Plná moc k přepisu auta

Od roku 2015 zákon umožňuje, aby odhlášení a přihlášení auta proběhlo zároveň prostřednictvím jediného úkonu a to na příslušném registru vozidel v místě bydliště či sídla původního majitele auta. Jakmile dojde k prodeji vozidla, je nutné aby se prodávající i kupující do 10 dní dostavili na příslušný registr vozidel a provedli přepis auta na nového majitele. Za nesplnění této povinnosti jsou poměrně vysoké pokuty. Často však dochází k situacím, kdy některému ze zúčastněnch se ve stanovené lhůtě 10 dní nemůže dostavit na úřad osobně. Platný postup pro rok 1017 podle zákona pamatuje také na situaci, kdy se některý ze zúčstněných nemůže dostavit k přepisu auta osobně. Zákon umožnuje v takovém případě sepsat plnou moc, kterou někoho zplnomocníme aby nás při tomto úředním úkonu zastupoval. Podpisy na plné moci musí být ověřeny. Úřední ověření podpisu můžete provést na kterékoli poště nebo na Czech Pointu. Cena za úřední ověření podpisu je 30 Kč.

Co musí obsahovat plná moc k přepisu auta v roce 2017

V plné moci musí být jasně uvedeno kdo (zmocnitel), koho (zmocněnec), kdy a k čemu zmocňuje. Zmocnitel je osoba, která dává někomu jinému právo provést místo něj nějaký právní úkon (např. přepis auta). Zmocněnec je osoba, která prostřednictvím plné moci toto právo získává a je oprávněna provést za zmocnitele určený právní úkon.

Vzor plné moci k přepisu auta pro rok 2017

Plná moc

Já, níže podepsaný: ……………………………………………………….
Se sídlem (bytem): ……………………………………………………….
IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………….
(dále jen jako zmocnitel)
zmocňuji
Jméno a příjmení: …………………………………………………….
bytem: …………………………………………………………………….
IČ nebo rodné číslo: …………………………………………………
(dále jako zmocněnec)

aby mne v plném rozsahu zastupoval a vykonal veškeré úkony spojené s odhlášením a přihlášením níže uvedeného motorového vozidla, včetně podpisu, podání dokumentů a ostatních záležitostí na místně příslušném odboru dopravy MěU:

Tovární značka a model: …………………………………………………………….
Výrobní číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………
Registrační značka (SPZ): ………………………………………………………….
Tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.
V ………………………………..      dne ……………………….
Plnou moc přijímám
…………………………………………                                  ……………………………………………
podpis zmocnitele                                                      podpis zmocněnce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *